Chúa Nhật XV Thường Niên (06h30 - 12/07/2020) Lm Gioan Baotixita Nguyễn Minh Sang, DCCT

Chúa Nhật, 12-07-2020 | 09:08:40