Chúa Nhật XV Thường Niên (08h00 - 12/07/2020) Lm G.B Nguyễn Thanh Bích, DCCT

Chúa Nhật, 12-07-2020 | 09:27:43