Chúa Nhật XV Thường Niên (17h00 - 12/07/2020) Lm Giuse Nguyễn Trường Xuân, DCCT

Chúa Nhật, 12-07-2020 | 18:30:06