Chúa Nhật XV Thường Niên (18h30 - 12/07/2020) Lm Đaminh Nguyễn Đức Thông, DCCT

Chúa Nhật, 12-07-2020 | 19:51:08