Chúa Nhật XVI TN: LỄ CHÚA CỨU THẾ (06h30 - 19/07/2020) Pt Giuse Nguyễn Văn Chiến, DCCT

Chúa Nhật, 19-07-2020 | 09:32:57