Chúa Nhật XVI TN: LỄ CHÚA CỨU THẾ (17h00 - 19/07/2020) Lm G.B Nguyễn Thanh Bích, DCCT

Chúa Nhật, 19-07-2020 | 18:45:13