Giảng Hành Hương Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (31/10/2020) Lm. Vinh Sơn Phạm Cao Quý CSsR

Chúa Nhật, 01-11-2020 | 09:07:44

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết