Giảng lễ Chúa Nhật 29 TN Khánh Nhật Truyền Giáo (10h00 | 18/10/2020) Lm Tôma Trương Đình Sơn, DCCT

Chúa Nhật, 18-10-2020 | 19:45:12

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết