Giảng lễ Chúa Nhật 30 Thường Niên (06h30 | 25/10/2020) Lm Gioan Baotixita Nguyễn Minh Phương CSsR

Chúa Nhật, 25-10-2020 | 09:09:08