Giảng lễ: Chúa Nhật IV Thường Niên | Thánh lễ 17h00 | 31/01/2021 | Lm G.B Nguyễn Minh Phương CSsR

Thứ Hai, 01-02-2021 | 11:03:51

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết