Giảng lễ Chúa Nhật - Khánh nhật truyền giáo (08h00 | 18/10/2020) Lm Giuse Bá Văn Đạt, DCCT

Chúa Nhật, 18-10-2020 | 09:50:49

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết