Giảng lễ Chúa Nhật Tuần 25 Thường Niên (10h00 | 20/09/2020) Lm Giuse Nguyễn Hồng Phước, DCCT

Chúa Nhật, 20-09-2020 | 17:40:31

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết