Giảng lễ Chúa Nhật Tuần 28 Thường Niên (20h00 | 11/10/2020) Lm Giuse Nguyễn Hồng Phuớc, DCCT

Chúa Nhật, 11-10-2020 | 20:43:20