Giảng lễ: Chúa Nhật Tuần II - Mùa Chay | Thánh lễ 7h35 | 28/02/2021 | Lm Giuse Nguyễn Ngọc Bích CSsR

Chúa Nhật, 28-02-2021 | 09:47:23

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết