Giảng lễ: Chúa Nhật Tuần V Thường Niên | Thánh lễ 10h00 | 7/2/2021 | Lm Giuse Nguyễn Hồng Phước CSsR

Chúa Nhật, 07-02-2021 | 18:33:00

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết