Giảng Lễ Hành Hương Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp| 16h30 | 09/01/2021 || Lm. Giuse Bá Văn Đạt CSsR

Chúa Nhật, 10-01-2021 | 07:38:00

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết