Giảng Lễ Hành Hương Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp| 16h30 | 12/12/2020 ||Lm. GB Nguyễn Minh Phương CSsR

Thứ Bảy, 12-12-2020 | 18:23:15