Giảng Lễ Hành Hương Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp| 16h30 | 19/12/2020 || Lm. Phaolo Lê Xuân Lộc CSsR

Chúa Nhật, 27-12-2020 | 13:31:25

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết