Giảng Lễ Hành Hương Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp| 6h00 | 20/02/2021 || Lm Giuse Quách Minh Đức CSsR

Chúa Nhật, 21-02-2021 | 21:08:46

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết