Giảng Lễ Mân Côi - Chúa Nhật Tuần 27 Thường Niên (06h30 | 04/10/2020) Lm Đaminh Trần Tiện Thanh Trà, DCCT

Chúa Nhật, 04-10-2020 | 09:14:15