Giảng lễ Tam Nhật Thánh Giêrađô (18h00 | 14/10/2020) Lm Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong CSsR

Thứ Năm, 15-10-2020 | 16:42:01

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết