Giảng lễ Tam Nhật Thánh Giêrađô ngày thứ 3 (18h00 | 16/10/2020) Lm. Phaolo Nguyễn Hữu Thuận, DCCT

Thứ Bảy, 17-10-2020 | 15:18:24