Suy Niệm Thứ Tư Tuần VI Mùa Chay

Thứ Ba, 02-04-2019 | 17:00:02

Lời Chúa: Ga 5, 17-30

Khi ấy, Chúa Giêsu trả lời dân Do-thái rằng: “Cha Ta làm việc liên lỉ, Ta cũng làm việc như vậy”. Bởi thế, người Do-thái càng tìm cách giết Người, vì không những Người đã phạm luật nghỉ ngày Sabbat, lại còn gọi Thiên Chúa là Cha mình, coi mình ngang hàng với Thiên Chúa. Vì thế, Chúa Giêsu trả lời họ rằng:

Quả thật, quả thật, Ta nói cho các ngươi biết: Chúa Con không thể tự mình làm gì nếu không thấy Chúa Cha làm. Điều gì Chúa Cha làm, thì Chúa Con cũng làm y như vậy. Vì chưng, Chúa Cha yêu Chúa Con và bày tỏ cho Chúa Con biết mọi việc mình làm, và sẽ còn bày tỏ những việc lớn lao hơn thế nữa, đến nỗi các ngươi sẽ phải thán phục. Bởi vì, cũng như Chúa Cha cho người chết sống lại và làm cho họ sống thế nào, thì Chúa Con cũng vậy, Ngài làm cho ai sống là tuỳ ý Ngài. Vì hơn nữa, Chúa Cha không xét xử ai cả, mà trao cho Chúa Con trọn quyền xét xử, để cho mọi người tôn trọng Chúa Con cũng như tôn trọng Chúa Cha: ai không tôn trọng Chúa Con thì không tôn trọng Chúa Cha, Đấng đã sai Ngài. Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Ai nghe lời Ta và tin Đấng đã sai Ta, thì được sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng được từ cõi chết mà qua cõi sống. Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi, vì đến giờ và ngay bây giờ, kẻ chết nghe tiếng Con Thiên Chúa, và ai đã nghe thì sẽ được sống. Cũng như Chúa Cha có sự sống nơi chính mình thế nào, thì Người cũng cho Chúa Con có sự sống nơi mình như vậy, và Người đã ban cho Chúa Con quyền xét xử, vì Ngài là Con Người. Các ngươi đừng ngạc nhiên về điều này, vì đến giờ mọi kẻ trong mồ sẽ nghe tiếng Con Thiên Chúa và ra khỏi mồ; kẻ đã làm việc lành thì sống lại để được sống, còn kẻ đã làm việc dữ thì sống lại để bị xét xử. Ta không thể tự mình làm điều gì. Nghe sao, Ta xét xử vậy. Và án Ta xử thì công minh, vì Ta không tìm ý riêng Ta, mà tìm ý Đấng đã sai Ta”.

 

Suy Niệm

Theo ý kiến ​​của những người đang tìm cách đưa Chúa Giêsu đến chỗ chết, thì Chúa Giêsu rõ ràng đã vi phạm những tội nghiêm trọng. Ngài đã không tuân theo luật ngày Sa-bát. Họ cho rằng Chúa Giêsu đang thể hiện Ngài ngang hàng với Chúa Cha. Đây sẽ là một tội nghiêm trọng đối với Chúa Giêsu nếu Ngài đã làm sai, nhưng rõ ràng là Chúa Giêsu không làm sai.

Trọng tâm của đoạn văn này là sự hiệp nhất giữa Chúa Cha và Chúa Con. Những câu tiếp nối sau đoạn văn này cho thấy rõ ràng hơn rằng Chúa Cha và Chúa Con là một và toàn bộ cuộc sống của Chúa Giêsu là để chu toàn  thánh ý Chúa Cha. Chính sự nên một trong thánh ý này sự duy nhất của ý chí này mang lại sự thống nhất của họ.

Điều này mạc khải cho chúng ta thấy nhiều điều về mối quan hệ của Chúa Cha và Chúa Con, và nó cũng cho thấy về mối quan hệ của chúng ta với Chúa Cha và Chúa Con. Trước hết, Chúa Cha và Chúa Con là những Ngôi Vị riêng biệt, mỗi Ngôi Vị đều có một trí tuệ hoàn hảo. Tuy nhiên, sự hiệp nhất của Chúa Cha và Chúa Con xuất phát từ tâm trí của Chúa Cha và Chúa Con hòa hợp một cách hoàn hảo, biết tất cả mọi sự như nhau và hoàn toàn tin tưởng. Chúa Cha và Chúa Con đều hiểu biết và chia sẻ một cách hoàn hảo chi tiết chương trình cứu độ mà Chúa Cha đã đặt ra ngay từ khi thiết lập thế gian.

Đối với chúng ta, chúng ta có thể rút ra từ sự hiểu biết về sự hiệp nhất của Chúa Cha và Chúa Con, bài học tuyệt vời về cách chúng ta bước vào sự hiệp nhất với Thiên Chúa. Điều này xảy ra đầu tiên bằng cách tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa. Chúng ta phải tìm hiểu những mầu nhiệm tuyệt vời và phải biến chúng trở nên sự hiểu biết của riêng chúng ta. Thứ hai, chúng ta phải tin những gì chúng ta biết thông qua một hành động của ý chí của chúng ta. Khi chúng ta khám phá ra sự thật, chúng ta phải chọn nó cho cuộc sống của chúng ta. Khó khăn cho chúng ta là có rất nhiều điều thu hút sự chú ý của chúng ta. Khi chúng ta lựa chọn ngang qua những điều này, chỉ chọn những gì mà Thiên Chúa mạc khải cho chúng ta, thì mặc nhiên chúng ta bị thu hút bởi thánh ý của Thiên Chúa và làm cho thánh ý của Thiên Chúa trở nên của riêng chúng ta. Trong hành động này, chúng ta cũng trở nên một với Thiên Chúa.

Hôm nay chúng ta hãy suy ngẫm dựa trên sự hiệp nhất mà chúng ta được mời gọi sống với Chúa Cha và Chúa Con. Chính sự hiệp nhất này mang lại sự tròn đầy cho cuộc sống chúng ta. Chúng ta được dựng nên vì điều này. Việc tìm kiếm, tin tưởng và nắm lấy bất cứ điều gì khác chỉ đơn giản là đang sống lừa dối. Hãy tìm kiếm thánh ý của Thiên Chúa trong tất cả mọi sự và toàn bộ con người chúng ta sẽ được kết hiệp nên một với Thiên Chúa.

Cầu Nguyện

Lạy Cha là Thiên Chúa toàn năng. Chúng con xin cảm tạ Cha vì món quà của Chúa Giêsu, Con Cha. Và chúng con cảm tạ Cha vì sự hiệp nhất mà Cha đã chia sẻ cho chúng con. Xin kéo chúng con vào trong sự hiệp nhất vinh quang được thiết lập bởi thánh ý của Cha. Xin làm cho chúng con nên một với Cha để Cha cũng là Cha của chúng con.

TTMV-DCCT chuyển dịch

Nguồn: http://mycatholic.life

Tags: