Tin Mừng thánh Matthêu

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XVI Mùa Thường Niên (26.07.2017): Lễ nhớ hai Thánh Joachim và Thánh Anna, Song thân Đức Maria.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 13, 31-35) “Khi ấy Đức Giêsu giảng dạy dân chúng dụ ngôn này: “Nước Trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XVI Mùa Thường Niên (25.07.2017): Lễ Kính Thánh Giacôbê, Tông Đồ.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 20, 20-28) Khi ấy, bà mẹ các con ông Giêbêđê cùng với hai con đến gặp Chúa Giêsu. Bà sấp mình xuống lạy Người, có ý xin ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XVI Mùa Thường Niên (24.07.2017): Dấu Chỉ Yêu Thương.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 12,38-42) Khi ấy, có mấy luật sĩ và biệt phái thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ". Người trả ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XVI Mùa Thường Niên, Năm A (23.07.2017): Thiên Chúa của sự bao dung kiên trì.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 13, 24-43) Hôm ấy, Ðức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn này: “Nước Trời thì ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XV Mùa Thường Niên (21.07.2017): Ngày Hưu Lễ.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 12,1-8) Khi ấy, vào ngày Sabbat, Chúa Giêsu đi ngang cánh đồng lúa. Các môn đệ của Người đói, liền bứt bông lúa mà ăn. Thấy vậy, các ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XV Mùa Thường Niên (20.07.2017): Hãy Ðến Với Chúa.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 11,28-30) Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XV Mùa Thường Niên (19.07.2017): Cần Trở Nên Bé Mọn.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 11,25-27) Khi ấy, Chúa Giêsu thưa rằng: "Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XV Mùa Thường Niên (18.07.2017): Lắng Nghe Lời Chúa.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 11,20-24) Khi ấy, Chúa Giêsu quở trách các thành đã chứng kiến nhiều phép lạ Người làm mà không chịu sám hối: "Hỡi Corozain, khốn cho ngươi! Hỡi ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XV Mùa Thường Niên (17.07.2017): Chúa Sẽ Ðền Bù.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 10,34-11,1) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Các con chớ tưởng rằng Thầy đến để mang hoà bình cho thế gian: Thầy không đến ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XV Mùa Thường Niên, Năm A (16.07.2017): Hạt giống Lời Chúa.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 13, 1- 23) Hôm ấy, Ðức Giêsu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ. Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải ...