Bài 11: Chúa Giê-Su Ki-Tô con một Thiên Chúa (422-455)

Thứ Sáu, 21-04-2017 | 08:00:45

“Đức Giê-su lại hỏi :“Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ?” Ông Si-mon Phê-rô thưa :“Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16,15-16)

H. Trong Kinh Tin Kính, ta tuyên xưng điều gì về Chúa Giê-su Ki-tô ?

Ta tuyên xưng Chúa Giê-su Ki-tô là Con Một Thiên Chúa đã xuống thế làm người để cứu chuộc nhân loại.

H. Vì sao Con Thiên Chúa xuống thế làm người được gọi tên là Giê-su ?

Vì tên gọi ấy nói lên sứ mệnh của Người là “Thiên Chúa Cứu Độ” (x. Mt 1,21).

H. Vì sao Chúa Giê-su còn được gọi là Đấng Ki-tô ?

Chúa Giê-su được gọi là Đấng Ki-tô vì Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu tấn phong Người, để Người chu toàn sứ mệnh Tư tế, Ngôn sứ và Vương đế (x.Cv 10,38).

H. Vì sao ta tuyên xưng Chúa Giê-su Ki-tô là Con Thiên Chúa ?

Vì Chúa Giê-su Ki-tô là Ngôi Con được Chúa Cha sinh ra từ đời đời. Người là Con Một của Chúa Cha và chính Người cũng là Thiên Chúa.

H. Vì sao ta tuyên xưng Chúa Giê-su Ki-tô là Chúa ?

Ta tuyên xưng Chúa Ki-tô là Chúa vì ta nhận uy quyền tối cao và thần linh của Người.

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm