TRUNG TÂM MỤC VỤ

Thông Báo Khai giảng khóa Giáo lý hôn nhân Agape 59

Dưới đây là hình ảnh kỷ niệm của các học viên Agape qua từng khóa học: Agape 38. Agape 39 Agape 40 Agape 41 Agape 42 Agape 43 Agape 44 Agape 45 Agape 46 Agape 47 … Agape 49 Agape 50 Agape 51. Agape 52 Agape 53 Agape 54 Agape 55 Agape 56 Agape 57 *** Agape ...

Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật (15.07.2018) với Đức Thánh Cha: Nhà truyền giáo đặt trung tâm sứ điệp vào Đức Giêsu và ra đi với một phương tiện khó nghèo

Tin Mừng hôm nay (Mc 6: 7-13) tường thuật lại khoảnh khắc Chúa Giêsu sai Mười Hai Tông đồ ra đi thi hành sứ mạng. Sau khi gọi các ông từng người một, "để họ ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XV Mùa Thường Niên (16.07.2018): Sự chọn lựa dứt khoát.

Phúc Âm: Mt 10, 34 - 11, 1 "Thầy không đến để đem hòa bình, nhưng đem gươm giáo". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Các ...

Monday of the Fifteenth Week in Ordinary Time (July 16, 2018): Discovering a life full of love.

Today's Readings: Isaiah 1:10-17 Ps 50:8-9,16bc-17,21,23 Matthew 10:34-11:1 www.usccb.org/bible/readings/071618.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_07_16.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his Apostles: “Do not think that I have come to bring peace upon the earth. I have come ...