Suy Niệm Chúa Nhật

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XXXIII Mùa Thường Niên, Năm A (19.11.2017): Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Lễ trọng

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo thánh Gioan (Ga 17,11b-19). Khi ấy, Ðức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng : "Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha ...

Thirty-third Sunday in Ordinary Time, Year A (November 19, 2017): Well done, my good and faithful servant!

Today's Readings: Proverbs 31:10-13, 19-20, 30-31 Ps 128:1-5 1 Thessalonians 5:1-6 Matthew 25:14-30 www.usccb.org/bible/readings/111917.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_11_19.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus told his disciples this parable: "A man going on a ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XXXII Mùa Thường Niên, Năm A (12.11.2017): Kẻ khờ dại đánh mất Nước Trời!

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt. 25, 1-13). Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: “Nước trời giống như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. ...

Thirty-second Sunday in Ordinary Time, Year A (November 12, 2017): Trusting an illogical God

Today's Readings: Wisdom 6:12-16 Ps 63:2-8 1 Thessalonians 4:13-18 Matthew 25:1-13 www.usccb.org/bible/readings/111217.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_11_12.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus told his disciples this parable: "The kingdom of heaven will be like ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XXXI Mùa Thường Niên, Năm A (05.11.2017): Đừng sống giả dối kiểu biệt phái

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 23,1- 12) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: "Các Luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên toà Môsê: vậy ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XXX Mùa Thường Niên, Năm A (29.10.2017): Cốt lõi của luật là lòng mến

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 22,34- 40) Khi ấy, những người biệt phái nghe tiếng Chúa Giêsu đã làm cho những người Sađốc câm miệng, thì họp nhau lại. Đoạn một người ...

Thirtieth Sunday in Ordinary Time, Year A (October 29, 2017): Whole-hearted love

Today's Readings: Exodus 22:20-26 Psalm 18:2-4, 47, 51 1 Thessalonians 1:5c-10 Matthew 22:34-40 www.usccb.org/bible/readings/102917.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_10_29.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. When the Pharisees heard that Jesus had silenced the Sadducees, they gathered together, and one of them, a ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XXIX Mùa Thường Niên, Năm A (22.10.2017): Chúa Nhật Truyền Giáo

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 28, 16-20) Hôm ấy, mười một môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Ðức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy Người, các ...

Twenty-ninth Sunday in Ordinary Time, Year A (October 22, 2017): The image engraved on our hearts

Today's Readings: Isaiah 45:1, 4-6 Psalm 96:1, 3-5, 7-10 1 Thessalonians 1:1-5b Matthew 22:15-21 www.usccb.org/bible/readings/102217.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_10_22.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. The Pharisees went off and plotted how they might entrap Jesus in speech.  They sent their disciples ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XXVIII Mùa Thường Niên, Năm A (15.10.2017): Cần có y phục xứng hợp

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 22,1- 14) Khi ấy, Chúa Giêsu lại phán cùng các đầu mục tư tế và kỳ lão trong dân những dụ ngôn này rằng: “Nước Trời giống ...