Giảng lễ Chúa Nhật - Khánh nhật truyền giáo (06h30 | 18/10/2020) Lm. G.B Nguyễn Minh Sang, DCCT

Chúa Nhật, 18-10-2020 | 09:48:30

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết