Cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, Bề trên Tu viện DCCT Hà Nội – Chánh xứ Giáo xứ Thái Hà đã chủ sự thánh lễ lúc 20 giờ dành cho mọi người và cha Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong chia sẻ Lời Chúa.

Trong thánh lễ có nghi thức rửa chân cho 12 người đại diện Cộng đoàn. Đây là nghi thức lặp lại cử chỉ của Chúa Giêsu trong bữa Tiệc Ly năm xưa, khi ngài rửa chân cho 12 Tông đồ diễn tả cử chỉ phục vụ của chính Ngài và dạy các ông phải phục vụ lẫn nhau.

Tại Thái Hà, thứ Sáu Tuần Thánh sẽ bắt đầu bằng việc đi Đàng Thánh Giá trọng thể lúc 18 giờ 00 và nghi thức Suy Tôn Thánh Giá lúc 19 giờ 00.


 

(nhathothaiha.net)