SUY NIỆM LỜI CHÚA

Suy Niệm Chúa Nhật Tuần 7 Thường Niên

Lời Chúa: Lc 6, 27-38  Hôm ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây: hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ...

Suy Niệm Thứ 7 Tuần 6 Thường Niên

Lời Chúa: Mc 9:5-6 Khi ấy, Ðức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi ...

Suy Niệm Thứ 6 Tuần 6 Thường Niên

Lời Chúa: Mt 16, 13-19 Khi Ðức Giêsu đến vùng kế cận thành Xêdarê Philípphê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?” Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông ...

Suy Niệm Thứ 5 Tuần 6 Thường Niên

Lời Chúa: Mc 8, 27-33 Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi về phía những làng nhỏ miền Cêsarê thuộc quyền Philipphê. Dọc đường, Người hỏi các ông rằng: “Người ta bảo Thầy là ...

Suy Niệm Thứ 4 Tuần 6 Thường Niên

Lời Chúa: Mc 8, 22-26 Khi ấy, Ðức Giêsu và các môn đệ đến Bếtxaiđa. Người ta dẫn một người mù đến và nài xin Ðức Giêsu sờ vào anh ta. Người cầm lấy tay anh ...

Suy niệm Thứ 3 Tuần 6 Thường Niên

Lời Chúa: Khi ấy, các môn đệ quên mang bánh và chỉ còn một chiếc bánh trong thuyền. Và Chúa Giêsu dặn bảo các ông rằng: "Các con hãy coi chừng và giữ mình cho khỏi ...

Suy niệm Thứ 2 Tuần 6 Thường Niên

ĐỨC GIÊSU THỞ DÀI NÃO RUỘT Lời Chúa: 11 Một hôm, những người Pha-ri-sêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Đức Giê-su, họ đòi Người một dấu lạ từ trời để thử Người. 12 Người thở dài não ...

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 6 Thường Niên

Lời Chúa: (Lc 6,17-18.20-26) Sau khi chọn lấy mười hai tông đồ, Ðức Giêsu đi xuống núi cùng với các ông, 17 Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ ...

Suy Niệm Tin Mừng Thứ 7 Tuần 5 Mùa Thường Niên

Học Nơi Lòng Thương Xót Của Chúa Giêsu Lời Chúa: Mc 8,1-10 Trong những ngày ấy, dân chúng theo Chúa Giêsu đông đảo, và họ không có gì ăn, Người gọi các môn đệ và bảo: ...

Suy Niệm Tin Mừng Thứ 6 Tuần 5 Thường Niên

Quyền Nằng Của Thiên ChúaLời Chúa: Mc 7, 31-37 31 Đức Giê-su lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xi-đôn, đến biển hồ Ga-li-lê vào miền Thập Tỉnh.32 Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến ...