SUY NIỆM LỜI CHÚA

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XX Mùa Thường Niên (21.08.2018): Lễ nhớ Thánh Piô X, Giáo hoàng

Phúc Âm: Mt 19, 23-30 "Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Trời". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ ...

Tuesday of the Twentieth Week in Ordinary Time (August 21, 2018): Memorial of Saint Pius X, Pope

Today's Readings: Ezekiel 28, 1-10 Deuteronomy 32:26-28,30,35-36 Matthew 19:23-30 www.usccb.org/bible/readings/082118.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_08_21.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his disciples: "Amen, I say to you, it will be hard for one who is rich to ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XX Mùa Thường Niên (20.08.2018): Lễ nhớ Thánh Bênađô, Viện phụ, Tiến sĩ Hội Thánh

Phúc Âm: Mt 19, 16-22 "Nếu ngươi muốn nên trọn lành, hãy về bán hết của cải ngươi có, thì ngươi sẽ được kho tàng trên trời". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, có ...

Monday of the Twentieth Week in Ordinary Time (August 20, 2018): Memorial of Saint Bernard, Abbot and Doctor of the Church

Today's Readings: Ezekiel 24:15-23 Deuteronomy 32:18-21 Matthew 19:16-22 www.usccb.org/bible/readings/082018.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_08_20.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. A young man approached Jesus and said, "Teacher, what good must I do to gain eternal life?" He answered him, "Why ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XX Mùa Thường Niên, Năm B (19.08.2018): Sự sống

Phúc Âm: Ga 6, 51-59 "Thịt Ta thật là của ăn, và Máu Ta thật là của uống". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do-thái rằng: "Ta là bánh ...

Twentieth Sunday in Ordinary Time, Year B (August 19, 2018): Being consumed without being destroyed

Today's Readings: Proverbs 9:1-6 Ps 34:2-7 Ephesians 5:15-20 John 6:51-58 www.usccb.org/bible/readings/081918.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_08_19.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus said to the crowds: "I am the living bread that came down from heaven; whoever eats this bread will ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XIX Mùa Thường Niên (18.08.2018): Hãy để trẻ nhỏ đến với Chúa.

Phúc Âm: Mt 19, 13-15 "Ðừng ngăn cấm các trẻ nhỏ đến với Ta, vì Nước Trời là của những người giống như chúng". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, người ta đem những ...

Saturday of the Nineteenth Week in Ordinary Time (August 18, 2018): Everything Under Control?

Today’s Readings: Ezekiel 18:1-10, 13, 30-32 Psalm 51:12-15, 18-19 Matthew 19:13-15 www.usccb.org/bible/readings/081818.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_08_18.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Children were brought to Jesus that he might lay his hands on them and pray. The disciples rebuked ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XIX Mùa Thường Niên (17.08.2018): Tính bất khả phân ly trong hôn nhân.

Phúc Âm: Mt 19, 3-12 "Vì lòng chai đá của các ngươi mà Môsê đã cho phép các ngươi rẫy vợ; nhưng từ ban đầu thì không có như vậy". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh ...

Friday of the Nineteenth Week in Ordinary Time (August 17, 2018): The value of celibacy even in marriage

Today's Readings: Ezekiel 16:1-15,60,63 or Ezekiel 16:59-63 Isaiah 12:(1c)2-6 Matthew 19:3-12 www.usccb.org/bible/readings/081718.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_08_17.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Some Pharisees approached Jesus, and tested him, saying, "Is it lawful for a man to divorce his ...