Lễ Chúa Nhật XXX Thường Niên Năm A (18g30 - 29.10.2017): Lm. Antôn Lê Ngọc Thanh , DCCT

Chúa Nhật, 29-10-2017 | 20:14:09

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm