Bài 14: Cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu (571 - 637)

Thứ Năm, 11-05-2017 | 08:35:56

 “Từ lúc đó, Đức Giê-su Ki-tô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết : Người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại” (Mt 16,21).

H. Vì sao Chúa Giê-su bị chống đối ?

– Vì nhiều người trong giới lãnh đạo Do thái giáo cho rằng Chúa Giê-su chống lại luật Mô-sê, coi thường Đền thờ Giê-ru-sa-lem và nhất là phạm thượng, dám coi mình bằng Thiên Chúa.

H. Chúa Giê-su có thái độ nào đối với lề luật Môsê ?

– Người không hủy bỏ, nhưng đã tuân giữ trọn vẹn và làm cho nên hoàn hảo.

H. Chúa Giê-su có thái độ nào đối với Đền thờ ?

– Chúa Giê-su rất tôn trọng Đền thờ vì đó là nhà Cha Người,là nơi dành riêng để cầu nguyện và gặp gỡ Thiên Chúa. Tuy nhiên, người Do thái đã hiểu lầm khi Người nói : “Các ông cứ phá Đền thờ này đi, nội trong ba ngày, Ta sẽ xây dựng lại” (Ga 2,19). Vì “Đền thờ Người muốn nói ở đây là chính Thân thể Người” (Ga 2, 19-21).

H. Chúa Giê-su có thái độ nào đối với niềm tin của dân Is-ra-el vào Thiên Chúa duy nhất ?

– Chúa Giê-su vẫn tôn trọng niềm tin của dân Is-ra-el vào Thiên Chúa duy nhất ; nhưng vì Người cũng là Thiên Chúa, nên Người tự xưng mình làm chủ ngày sa-bát, có quyền tha tội. Vì thế, một số người Do thái đã lên án Người là kẻ phạm thượng.

H. Những ai chịu trách nhiệm về cái chết của Chúa Giê-su ?

– Một số người lãnh đạo Do Thái đã chủ mưu giết Chúa Giê-su. Nhưng chính chúng ta cũng gây nên cái chết của Người mỗi khi chúng ta phạm tội, như lời Thánh Phao-lô nói: “Chúa Giê-su đã chết vì tội lỗi chúng ta” (1 Cr 15,3).

H. Vì sao Thiên Chúa lại muốn cho Chúa Giê-su phải chết ?

– Vì yêu thương chúng ta, Thiên Chúa đã “sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta” (2 Cr 5,19)

H. Chúa Giê-su có thái độ nào đối với chương trình cứu chuộc của Chúa Cha ?

– Chúa Giê-su đã suốt đời tự nguyện vâng phục Chúa Cha “cho đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên thập giá” (Pl 2,8).

H. Cuộc khổ nạn của Chúa Giê-su đem lại cho ta điều gì ?

– Nhờ cuộc khổ nạn, Chúa Giê-su đã chu toàn sứ mệnh đền tội và làm cho ta nên công chính.

H. Chúa Giê-su đã chịu chết như thế nào ?

– Chúa Giê-su đã chịu đóng đinh và chết trên thập giá. Xác Người được mai táng trong mồ, còn linh hồn Người thì xuống ngục tổ tông.

H. Chúa Giê-su xuống ngục tổ tông để làm gì ?

– Chúa Giê-su xuống ngục tổ tông để loan báo Tin mừng cứu độ cho những người công chính đã chết trước khi Người đến.

Có thể bạn quan tâm