SUY NIỆM LỜI CHÚA

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần V Mùa Chay (21.03.2018): Nô lệ tội lỗi

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 8,31-42). Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người Do-thái đã tin nơi Ngài rằng: “Nếu các ngươi cứ ở trong lời Ta, các ngươi sẽ thật ...

Wednesday of the Fifth Week of Lent (March 21, 2018): Facing a fiery furnace?

Today's Readings: Daniel 3:14-20, 91-92, 95 Dan 3:52-56 John 8:31-42 www.usccb.org/bible/readings/032118.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_03_21.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus said to those Jews who believed in him, "If you remain in my word, you will truly ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần V Mùa Chay (20.03.2018): Nhiều kẻ tin phục Người

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 8,21-30) Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người biệt phái rằng: “Ta ra đi, các ông sẽ tìm kiếm Ta và sẽ chết trong tội của các ...

Tuesday of the Fifth Week of Lent (March 20, 2018): Have any complaints?

Today's Readings: Numbers 21:4-9 Ps 102:2-3, 16-21 John 8:21-30 www.usccb.org/bible/readings/032018.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_03_20.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus said to the Pharisees: "I am going away and you will look for me, but you will ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần V Mùa Chay (19.03.2018): Lễ Thánh Giuse - Bạn Trăm Năm Đức Trinh Nữ Maria, Lễ trọng

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 1, 16. 18-21. 24a). Giacóp sinh Giuse là bạn của Maria, mẹ của Chúa Giêsu gọi là Đức Kitô. Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau ...

Monday of the Fifth Week of Lent (March 19, 2018): Solemnity of Saint Joseph, spouse of the Blessed Virgin Mary

Today's Readings: 2 Samuel 7:4-5,12-14,16 Ps 89:2-5,27,29 Romans 4:13,16-18,22 Matthew 1:16,18-21,24 or Luke 2:41-51 www.usccb.org/bible/readings/031918.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_03_19.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jacob was the father of Joseph, the husband of Mary. Of her was born ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần V Mùa Chay, Năm B (18.03.2018): Hạt lúa mì mục nát

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 12,20-33). Vào dịp lễ Vượt Qua năm ấy, trong số những người lên Giêrusalem thờ phượng Thiên Chúa, có mấy người Hy Lạp. Họ đến gặp ông ...

Fifth Sunday of Lent, Year B (March 18, 2018): Do you feel troubled?

Today's Readings: Jeremiah 31:31-34 Ps 51:3-4, 12-15 Hebrews 5:7-9 John 12:20-33 www.usccb.org/bible/readings/031818-year-b.cfm USCCB Podcast of the Readings: usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_03_18-year-b.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. Some Greeks who had come to worship at the Passover Feast came to ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần IV Mùa Chay (17.03.2018): Càng thêm đố kỵ

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 7,40-53) Khi ấy, sau khi nghe Chúa Giêsu giảng, có nhiều người trong đám dân chúng nói rằng: “Ông này thật là tiên tri”. Kẻ khác nói: “Ông ...

Saturday of the Fourth Week of Lent (March 17, 2018): Have you suffered the sting of rejection?

Today’s Readings: Jeremiah 11:18-20 Ps 7:2-3,9bc-12 John 7:40-53 usccb.org/bible/readings/031718.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_03_17.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. Some in the crowd who heard these words of Jesus said, "This is truly the Prophet." Others said, "This ...