Suy Niệm Chúa Nhật

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật II Mùa Chay, Năm B (25.02.2018): Thôi đừng đầy đọa nhau

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 9,2-10). Hôm ấy, Ðức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ...

Second Sunday of Lent, Year B (February 25, 2018): The 'mountaintop experience' of Lent

Today's Readings: Genesis 22:1-2, 9-13, 15-18 Ps 116:10, 15-19 Romans 8:31b-34 Mark 9:2-10 www.usccb.org/bible/readings/022518.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_02_25.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Mark. Jesus took Peter, James, and John  and led them up a ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật I Mùa Chay, Năm B (18.02.2018): Hãy hồi tâm đổi mới

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 1, 12-15) Khi ấy, Thánh Thần thúc đẩy Chúa Giêsu vào hoang địa và Người ở đó suốt bốn mươi đêm ngày, chịu Satan cám dỗ, sống ...

First Sunday of Lent, Year B (February 18, 2018): Wrestling with temptation

Today's Readings: 'Genesis 9:8-15 Ps 25:4-9 1 Peter 3:18-22 Mark 1:12-15 www.usccb.org/bible/readings/021818.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_02_18.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Mark. The Spirit drove Jesus out into the desert,  and he remained in the ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần VI Mùa Thường Niên, Năm B (11.02.2018): Phong cùi

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 1,40-45). Khi ấy, có một người bệnh cùi đến van xin Chúa Giêsu và quỳ xuống thưa Người rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi ...

Sixth Sunday in Ordinary Time, Year B (February 11, 2018): For the glory of God

Today's Readings: Lev 13:1-2, 44-46 Ps 32:7, 1-2, 5, 11 1 Cor 10:31--11:1 Mark 1:40-45 www.usccb.org/bible/readings/021118.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_02_11.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Mark. A leper came to Jesus and kneeling down begged ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần V Mùa Thường Niên, Năm B (04.02.2018): Sống tình liên đới

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 1,29-39). Khi ấy Chúa Giêsu ra khỏi hội đường. Người cùng với Giacôbê và Gioan đến nhà Simon và Anrê. Lúc ấy bà nhạc gia của Simon ...

Fifth Sunday in Ordinary Time, Year B (February 4, 2018): Partnership with Christ

Today's Readings: Job 7:1-4, 6-7 Ps 147:1-6 1 Corinthians 9:16-19, 22-23 Mark 1:29-39 www.usccb.org/bible/readings/020418.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_02_04.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Mark. On leaving the synagogue Jesus entered the house of Simon and ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần IV Mùa Thường Niên, Năm B (28.01.2018): Chúa quyền năng, vì Chúa là Đấng Thánh

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 1, 21-28) Đức Giêsu và các môn đệ đi vào thành Caphácnaum. Ngay ngày sabát, Người vào hội đường giảng dạy. Thiên hạ sửng sốt về lời ...

Fourth Sunday in Ordinary Time, Year B (January 28, 2018): The authority of Jesus

Today's Readings: Deuteronomy 18:15-20 Ps 95:1-2, 6-9 1 Corinthians 7:32-35 Mark 1:21-28 www.usccb.org/bible/readings/012818.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_01_28.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Mark Then they came to Capernaum, and on the sabbath Jesus entered the ...