Bài 20: Tổ chức Hội Thánh (871 - 945)

Thứ Tư, 17-05-2017 | 05:33:40

“Cũng như trong một thân thể, chúng ta có nhiều bộ phận, mà các bộ phận không có cùng một chức năng ; thì chúng ta cũng vậy : tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể trong Đức Ki-tô, ai nấy liên đới với nhau như những bộ phận của một thân thể”.(Rm 12,4-5).

H. Tín hữu Công giáo là những ai ?

– Đó là những người tin vào Chúa Ki-tô, đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội và hiệp thông với Đức Giáo Hoàng. Mọi tín hữu đều bình đẳng thật sự về phẩm giá và về hoạt động. Do đó, mọi người phải hợp tác xây dựng Nhiệm thể Chúa Ki-tô tùy theo cuộc sống và chức năng của mình.

H. Hội thánh Công giáo có những thành phần nào?

– Hội thánh Công giáo gồm có Giáo sĩ, Tu sĩ và Giáo dân.

H. Hàng Giáo sĩ gồm những ai ?

– Hàng Giáo sĩ gồm có Đức Giáo Hoàng, các Giám mục, các Linh mục và Phó tế.

H. Đức Giáo Hoàng là ai ?

– Đức Giáo Hoàng là Đấng Kế vị Thánh Phê-rô, làm Giám mục Rô-ma, là Thủ lãnh Giám mục đoàn, đại diện Chúa Ki-tô và Chủ chăn của Hội thánh toàn cầu.

H. Các Giám mục là ai ?

– Các Giám mục là những Đấng kế vị các Tông đồ, để qui tụ, cai quản Hội thánh địa phương và cùng với Đức Giáo Hoàng phục vụ Hội thánh toàn cầu.

H. Các Linh mục là ai ?

– Các Linh mục là những người tham dự vào chức Tư tế thừa tác của Giám Mục và chia sẻ sứ mệnh với Người.

H. Các Phó tế là ai ?

– Các Phó tế là những Thừa tác viên được truyền chức thánh để lo các công tác phục vụ trong Hội thánh.

H. Các Tu sĩ là ai ?

– Là những Ki-tô hữu muốn bước theo Chúa Giê-su cách triệt để, nên tự nguyện khấn khiết tịnh, nghèo khó và vâng phục, theo những hình thức đã được Hội thánh phê chuẩn.

H. Đời sống tu trì nhắc ta điều gì ?

– Đời sống tu trì nhắc ta nhớ rằng : đó là dấu chỉ tình yêu trọn vẹn của Hội thánh dành cho Chúa Ki-tô và cũng là dấu chỉ đời sống mai sau trên thiên quốc.

H. Giáo dân là ai ?

– Giáo dân là các tín hữu không có chức thánh và không ở trong bậc tu trì. Nhờ phép Rửa tội họ được dự phần theo cách của họ vào chức Tư tế, Ngôn sứ và Vương đế của Chúa Ki-tô.

H. Sứ mệnh riêng của người giáo dân là gì ?

– Sứ mệnh riêng của người giáo dân là tìm kiếm Nước Thiên Chúa và làm việc tông đồ giữa trần gian trong những công việc thế tục.

Có thể bạn quan tâm