Hằng ngày

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần I Mùa Thường Niên (10.01.2018): Ðộng lực của việc tông đồ

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 1, 29-39). Khi ấy Chúa Giêsu ra khỏi hội đường. Người cùng với Giacôbê và Gioan đến nhà Simon và Anrê. Lúc ấy bà nhạc gia của ...

Wednesday of the First Week in Ordinary Time (January 10, 2017): Demons within and without

A reading from the Holy Gospel according to Mark (Mk 1:29-39). On leaving the synagogue Jesus entered the house of Simon and Andrew with James and John. Simon´s mother-in-law  lay sick with a fever. They immediately ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần I Mùa Thường Niên (09.01.2018): Đấng có uy quyền

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 1, 21-28). (Ðến thành Capharnaum), ngày nghỉ lễ, Chúa Giêsu vào giảng dạy trong hội đường. Người ta kinh ngạc về giáo lý của Người, vì Người ...

Tuesday of the First Week in Ordinary Time (January 9, 2018): What's eating away at your joy?

Today's Readings: 1 Samuel 1:9-20 1 Sm 2:1,4-8 Mark 1:21-28 www.usccb.org/bible/readings/010918.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_01_09.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Mark. Jesus came to Capernaum with his followers, and on the sabbath he entered the synagogue and taught. The ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần I Mùa Thường Niên (08.01.2018): Lễ Chúa Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 2, 1-12). 7 Ông rao giảng rằng: "Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. 8 Tôi thì ...

Monday of the First Week in Ordinary Time (January 8, 2018): Feast of the Baptism of the Lord

Today's Readings: Isaiah 42:1-4,6-7 or Isaiah 55:1-11 or Acts 10:34-38 or 1 John 5:1-9 Ps 29:1-4,9-10 or Isaiah 12:2-6 Mark 1:7-11 www.usccb.org/bible/readings/010818.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_01_08.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Mark.  This is what John the Baptist proclaimed: ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Cuối Tuần Bát Nhật Giáng Sinh (06.01.2018): Khiêm nhường để đườc cứu độ

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô (Mc 1, 7-11) Khi ấy, ông Gioan rao giảng rằng:  “Có Ðấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi,  tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người.  Tôi đã ...

Saturday of Christmas Week (January 6, 2017): Yearning for Christ

A reading from the Holy Gospel according to Mark (Mk 1:7-11) This is what John the Baptist proclaimed: “One mightier than I is coming after me. I am not worthy to stoop and loosen the thongs ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Cuối Tuần Bát Nhật Giáng Sinh (05.01.2018): Vượt qua thành kiến để tin theo Chúa

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 1, 43-51). Khi ấy, Chúa Giêsu định đi Galilêa. Người gặp Philíp và nói với ông: "Hãy theo Ta". Philíp là người thành Bếtsaiđa, quê quán của ...

Friday of Christmas Week (January 5, 2017): Memorial of Saint John Neumann, Bishop

Today's Readings: 1 John 3:11-21 Ps 100:1b-5 John 1:43-51 www.usccb.org/bible/readings/010518.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_01_05.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus decided to go to Galilee, and he found Philip. And Jesus said to him, "Follow me." Now ...