Hằng ngày

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần X Mùa Thường Niên (12.06.2018): Muối và ánh sáng

Phúc Âm: Mt 5, 13-16 "Các con là sự sáng thế gian". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con là muối đất. Nếu muối đã ...

Tuesday of the Tenth Week in Ordinary Time (June 12, 2018): Are you flavoring others?

Today's Readings: 1 Kings 17:7-16 Ps 4:2-5, 7-8 Matthew 5:13-16 www.usccb.org/bible/readings/061218.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_06_12.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his disciples: "You are the salt of the earth. But if salt loses its taste, with ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần X Mùa Thường Niên (11.06.2018): Lễ nhớ Thánh Banaba, Tông đồ

Phúc Âm: Mt 10, 7-13 "Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Các con hãy ...

Monday of the Tenth Week in Ordinary Time (June 11, 2018): Memorial of Saint Barnabas, Apostle

Today's Readings: Acts 11:21b-26; 12:1-3 Ps 98:1-6 Matthew 5:1-12 www.usccb.org/bible/readings/061118.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_06_11.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. When Jesus saw the crowds, he went up the mountain, and after he had sat down, his disciples came ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần IX Mùa Thường Niên (09.06.2018): Lễ nhớ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ

Phúc Âm: Lc 2, 41-51 " Mẹ Người ghi nhớ những việc đó trong lòng". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.  Hằng năm cha mẹ Chúa Giêsu có thói quen lên Giêrusalem để mừng lễ Vượt ...

Saturday of the Ninth Week in Ordinary Time (June 09, 2018): Memorial of the Immaculate Heart of the Blessed Virgin Mary

Today’s Readings: 2 Timothy 4:1-8 Psalm 71:8-9, 14-15ab, 16-17, 22 Luke 2:41-51 www.usccb.org/bible/readings/060918.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_06_09.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke.  Each year Jesus' parents went to Jerusalem for the feast of Passover, and when he was ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần IX Mùa Thường Niên (08.06.2018): Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Lễ trọng

Phúc Âm: Ga 19, 31-37 "Tên lính đâm thủng cạnh sườn Người, và máu cùng nước chảy ra". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.  Bởi lẽ là Ngày Chuẩn Bị, và để tránh cho các tử thi ...

Friday of the Ninth Week in Ordinary Time (June 08, 2018): Solemnity of Most Sacred Heart of Jesus

Today’s Readings: Hosea 11:1, 3-4, 8c-9 Isaiah 12:2-6 Ephesians 3:8-12, 14-19 John 19:31-37 www.usccb.org/bible/readings/060818.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_06_08.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. Since it was preparation day, in order that the bodies might not remain on the cross ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần IX Mùa Thường Niên (07.06.2018): Mối quan tâm hàng đầu

Phúc Âm: Mc 12, 28b-34 "Thiên Chúa của ngươi là Thiên Chúa duy nhất và ngươi hãy kính mến Người". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, có người trong nhóm Luật sĩ tiến đến ...

Thursday of the Ninth Week in Ordinary Time (June 07, 2018): Sticking to the truth

Today’s Readings: 2 Timothy 2:8-15 Ps 25:4-5ab,8-10,14 Mark 12:28-34 www.usccb.org/bible/readings/060718.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_06_07.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Mark.  One of the scribes came to Jesus and asked him, "Which is the first of all the commandments?" Jesus replied, ...