Hằng ngày

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần IX Mùa Thường Niên (06.06.2018): Có sự sống lại

Phúc Âm: Mc 12, 18-27 "không phải là Thiên Chúa kẻ chết, mà là Thiên Chúa kẻ sống". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, có ít người phái Sađốc đến cùng Chúa Giêsu; phái ...

Wednesday of the Ninth Week in Ordinary Time (June 06, 2018): The fire of God's gift

Today's Readings: 2 Timothy 1:1-3, 6-12 Ps 123:1b-2 Mark 12:18-27 www.usccb.org/bible/readings/060618.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_06_06.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Mark.  Some Sadducees, who say there is no resurrection, came to Jesus and put this question to him, saying, "Teacher, ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần IX Mùa Thường Niên (05.06.2018): Lễ nhớ Thánh Bonifatiô, Giám mục, Tử đạo*

Phúc Âm: Mc 12, 13-17 "Các ông hãy trả cho Cêsarê cái gì thuộc về Cêsarê, và trả cho Thiên Chúa cái gì thuộc về Thiên Chúa". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, người ...

Tuesday of the Ninth Week in Ordinary Time (June 05, 2018): Memorial of Saint Boniface, Bishop and Martyr

Today’s Readings: 2 Peter 3:12-15a, 17-18 Ps 90:1-4,10,14,16 Mark 12:13-17 www.usccb.org/bible/readings/060518.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_06_05.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Mark.  Some Pharisees and Herodians were sent to Jesus to ensnare him in his speech. They came and said to ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần IX Mùa Thường Niên (04.06.2018): Ðá tảng góc tường

Phúc Âm: Mc 12, 1-12 "Chúng bắt cậu con trai giết đi và quăng xác ra vườn nho". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với các thượng ...

Monday of the Ninth Week in Ordinary Time (June 04, 2018): The 7 steps to heaven

Today's Readings: 2 Peter 1:2-7 Ps 91:1-2, 14-16 Mark 12:1-12 www.usccb.org/bible/readings/060418.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_06_04.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Mark.  Jesus began to speak to the chief priests, the scribes, and the elders in parables. "A man planted a ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần VIII Mùa Thường Niên (02.06.2018): Chất vấn về quyền

Phúc Âm: Mc 11, 27-33 "Ông lấy quyền nào làm sự đó?" Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ lại đến Giêrusalem. Và trong khi Chúa Giêsu đi lại ...

Saturday of the Eighth Week in Ordinary Time (June 02, 2018): If you are a prophet

Today’s Readings: Jude 17:20b-25 Psalm 63:2-6 Mark 11:27-33 www.usccb.org/bible/readings/060218.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_06_02.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Mark.  Jesus and his disciples returned once more to Jerusalem. As he was walking in the temple area, the chief priests, the ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần VIII Mùa Thường Niên (01.06.2018): Đền thờ tâm hồn

Phúc Âm: Mc 11, 11-26 "Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc. Các ngươi hãy tin vào Thiên Chúa". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. (Khi nghe dân chúng hoan ...

Friday of the Eighth Week in Ordinary Time (June 01, 2018): Why don't we have more prayer power?

Today's Readings: 1 Peter 4:7-13 Ps 96:10-13 Mark 11:11-26 www.usccb.org/bible/readings/060118.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_06_01.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Mark.  Jesus entered Jerusalem and went into the temple area. He looked around at everything and, since it was already ...