Hằng ngày

Monday of the Thirteenth Week in Ordinary Time (July 3, 2017): Feast of Saint Thomas, Apostle

Today's Readings: Ephesians 2:19-22 Ps 117:1bc, 2 (with Mark 16:15) John 20:24-29 www.usccb.org/bible/readings/070317.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_07_03.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. Thomas, called Didymus, one of the Twelve, was not with them when Jesus came. So the other ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XII Mùa Thường Niên (01.07.2017): Tuyên xưng niềm tin.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 8,5-17) Khi ấy, Chúa Giêsu vào thành Capharnaum, thì có một đại đội trưởng đến thưa Chúa rằng: "Lạy Thầy, thằng nhỏ nhà tôi đau nằm ở nhà, ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XII Mùa Thường Niên (30.06.2017): Chữa người phong cùi.

  Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 8,1-4) Khi Chúa Giêsu ở trên núi xuống, đám đông dân chúng theo Người. Có một người cùi đến lạy Người mà thưa rằng: "Lạy Ngài, nếu Ngài ...

Friday of the Twelfth Week in Ordinary Time (June 30, 2017): When love hurts: healing the lepers of today.

Today's Readings: Genesis 17:1, 9-10, 15-22 Ps 128:1-2, 3, 4-5 Matthew 8:1-4 www.usccb.org/bible/readings/063017.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_06_30.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. When Jesus came down from the mountain, great crowds followed him. And then a leper approached, did ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XII Mùa Thường Niên (29.06.2017): Lễ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, Tông Đồ. Lễ Trọng

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 16,13-19) Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Cêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: "Người ta bảo Con Người là ai?" Các ông thưa: "Người ...

Thursday of the Twelfth Week in Ordinary Time (June 29, 2017): Solemnity of Saints Peter and Paul, Apostles

Today's Readings: Acts 12:1-11 Ps 34:2-9 2 Tim 4:6-8, 17-18 Matthew 16:13-19 www.usccb.org/bible/readings/062917-day.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_06_29.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. When Jesus went into the region of Caesarea Philippi he asked his disciples, "Who do people say that the ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XII Mùa Thường Niên (28.06.2017): Xem quả biết cây.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 7,15-20) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Hãy coi chừng các tiên tri giả. Họ mặc lốt chiên đến cùng các con, nhưng bên ...

Wednesday of the Twelfth Week in Ordinary Time (June 28, 2017): Memorial of Saint Irenaeus, Bishop and Martyr

Today's Readings: Genesis 15:1-12, 17-18 Ps 105:1-9 Matthew 7:15-20 www.usccb.org/bible/readings/062817.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_06_28.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his disciples: "Beware of false prophets, who come to you in sheep's clothing, but underneath are ravenous wolves. By ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XII Mùa Thường Niên (27.06.2017): Hãy qua cửa hẹp.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 7,6.12-14) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Ðừng lấy của thánh mà cho chó, và đừng vất ngọc trai trước mặt heo, kẻo chúng ...

Tuesday of the Twelfth Week in Ordinary Time (June 27, 2017): The lonely road to the narrow gate.

Today's Readings: Genesis 13:2, 5-18 Ps 15:1-5 Matthew 7:6, 12-14 www.usccb.org/bible/readings/062717.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_06_27.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his disciples: "Do not give what is holy to dogs, or throw your pearls before swine, lest ...