Bài 24: Ơn tha tội (976-987)

Chúa Nhật, 21-05-2017 | 05:03:31

“Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo :“Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha ; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ”(Ga 20, 22-23).

H. Chúa Giê-su ban cho Hội thánh quyền tha tội khi nào ?

– Sau khi sống lại, Chúa Giê-su hiện ra thổi hơi trên các Tông đồ và ban cho các Ngài quyền tha tội :“Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha” (Ga 20, 22-23).

H. Chúng ta lãnh nhận ơn tha tội bằng cách nào ?

– Mọi người có thể lãnh nhận ơn tha tội trước hết nhờ Bí tích Rửa tội là Bí tích kết hợp họ với Chúa Ki-tô khổ nạn và Phục sinh. Sau đó, người tín hữu còn được tha các tội riêng nhờ Bí tích Hoà giải.

H. Quyền tha tội của Hội thánh nhắc ta nhớ điều gì ?

– Nhắc ta nhớ Thiên Chúa giầu lòng thương xót đã ban cho những phương thế thích hợp để ta được ơn tha tội. Vì thế, ta luôn vững tin đến với lòng thương xót ấy trong tâm tình biết ơn.

Có thể bạn quan tâm