Bài 26: Phụng vụ (1066 - 1112)

Thứ Ba, 23-05-2017 | 05:25:08

“Thiên Chúa đã ban cho tôi làm người phục vụ Đức Giê-su Ki-tô giữa các dân ngoại, lo việc tế tự là rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa, để các dân ngoại được Thánh Thần thánh hóa mà trở nên một lễ phẩm đẹp lòng Thiên Chúa” (Rm 15,16).

H. Phụng vụ là gì ?

– Phụng vụ là việc tôn thờ chính thức của toàn thể Hội Thánh để tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi và thánh hóa con người.

H. Phụng Vụ có quan trọng không ?

Phụng Vụ rất quan trọng vì những lẽnày :

– Một là Phụng Vụ cho ta tham dự vào việc cầu nguyện của Chúa Ki-tô, hướng lên Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần.

– Hai là Phụng Vụ là nguồn mạch sự sống của Hội Thánh.

– Ba là Phụng Vụ nhằm giáo huấn và hoán cải Dân Chúa.

H. Trong Phụng Vụ, ta tôn thờ Chúa Cha thế nào ?

– Trong Phụng vụ, ta tuyên xưng và tôn thờ Chúa Cha là nguồn mạch mọi phúc lành mà Người ban cho ta nơi Con của Người.

H. Trong Phụng vụ, Chúa Ki-tô hoạt động thế nào ?

– Trong Phụng vụ, Chúa Ki-tô thực hiện mầu nhiệm cứu độ của Người để thánh hóa nhân loại và cho Hội Thánh cảm nếm trước Phụng vụ trên trời.

H. Trong Phụng vụ, Chúa Thánh Thần có sứ mệnh nào ?

Trong Phụng vụ, Chúa Thánh Thần có những sứ mệnh này :

– Một là chuẩn bị cộng đoàn gặp gỡ Chúa Ki-tô.

– Hai là nhắc nhớ và bày tỏ mầu nhiệm Chúa Ki-tô.

– Ba là hiện tại hoá công cuộc cứu độ của Chúa Ki-tô và xây dựng tình hiệp thông trong Hội thánh.

Có thể bạn quan tâm